Aliorbank - logo Murator - logo
murator-campaing
prostych 
kroków 
do premii
Zarejestruj sie w promocji
Do 14.11.2019 złóż wniosek o iKonto Biznes
W ciągu 30 dni podpisz umowę o iKonto Biznes (do 15.12.2019)
W ciągu 60 dni spełnij warunek aktywności (do 15.02.2020)
Do 25.02.2020 powiadomimy Cię o przyznaniu premii.
Zmiana hasła
price
iKonto Biznes:
  • otwarcie i prowadzenie konta firmowego

  • krajowe przelewy internetowe

  • korzytanie z bankomatów i wypłatomatów w oddziałach Alior Banku

  • 5 przelewów europejskich (SEPA) w miesiącu

  • 5 przelewów natychmiastowych (Express Elixir) w miesiącu

murator_logo
*Świadczeniami w Akcji są pieniężne premie w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych), gwarantowane w przypadku spełnienia przez uczestników wymogów określonych w Regulaminie i niezaistnienia opisanych w Regulaminie okoliczności wyłączających możliwość przyznania Premii. Kwota w wysokości 200 zł przyznana jest przez Partnera, a wypłacona przez Organizatora.
W celu uzyskania prawa do Premii, osoba uprawniona do uczestnictwa w Akcji wykona, zachowując opisaną poniżej kolejność, następujące czynności:
a) dokona rejestracji na Stronie Akcji poprzez podanie w formularzu elektronicznym adresu e-mail i ustanowi własne hasło, tworząc w ten sposób Profil;
b) potwierdzi rejestrację klikając w link udostępniony w mailu aktywacyjnym;
c) zaloguje się na Stronie Akcji,
d) kliknie na Stronie Akcji w link do formularza Alior Banku udostępniony przez Organizatora,
e) wypełni i prześle do Alior Banku Wniosek o iKonto Biznes,
f) składając Wniosek o Konto Alior Banku, wyrazi zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia Organizatorowi przez Alior Bank faktu otwarcia przez Uczestnika Produktu Alior Bank w ramach Akcji i spełnienia warunków Akcji określonych w Regulaminie,
g) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku o Konto zawrze z Alior Bankiem umowę dotyczącą iKonto Biznes,
h) w przypadku otwarcia Produktu Alior Banku – w terminie określonym Regulaminem, dokona wpłaty na konto o łącznej wartości 500 zł,
i) w terminie pięciu dni roboczych od momentu powiadomienia o przyznaniu Premii, przekaże Organizatorowi dane niezbędne do przelewu Premii.
O przyznaniu Premii Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż do dnia 25.02.2020 r., za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji.
Akcja rozpoczyna się w dniu 16 października 2019 r. i trwa do dnia 14 listopada 2019 r., przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu Akcji. Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania Akcji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w serwisie działającym w domenie kontobiznes.murator.pl.
**Otwórz konto firmowe iKonto Biznses i aktywnie z niego korzystaj. Za wybrane czynności wypłacimy Ci premię - przez 12 miesięcy nawet 1500 zł. Bank przyznaje Premię za określone transakcje i czynności wykonywane przez Uczestnika Promocji z Rachunku Uczestnika. Szczegółowa lista transakcji i czynności znajduje się w Regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla iKonta Biznes. Premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania promocji.